Begäran om samråd för fastställande av status som nytt livsmedel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används om  du vill göra en formell begäran om samråd om ett nytt livsmedel.  Samråd kan göras om det inte finns någon information om ditt livsmedel i tillgängliga kanaler och ditt företag har svårt att avgöra om livsmedlet är ett nytt livsmedel.

I samrådsbegäran ska du själv lämna underlag om livsmedlets egenskaper, hur det är producerat, och i vilken utsträckning det har ätits inom EU före 1997 (historisk konsumtion). Det är du som gör anmälan som tar fram bevis för att livsmedlet är säkert att äta. Livsmedelsverket tar sedan ställning till underlaget och gör en bedömning. Bedömningen görs tillgänglig för alla på EU-kommissionens webbplats och statusen förs in i Novel Foods-katalogen. Hur samrådsbegäran ska vara utformad och vad som gäller för ansökan beskrivs i förordning (EU) nr 2018/456.

Livsmedelsverket har 4 månader på sig att bedöma status av livsmedlet, se artikel 6 i förordning (EU) 2018/456. Myndigheterna har dock möjlighet att förlänga handläggningstiden efter samråd med ansökande företag ifall behov finns. I de fallen ska myndigheten ange orsak till förlängningen.

Läs mer:  Ansök, anmäl eller begär samråd om nya livsmedel (livsmedelsverket.se)

På Livsmedelsverkets webbplats finns även information till företag om Nya livsmedel, läs mer: Nya livsmedel - att tänka på för företag (livsmedelsverket.se)

Samrådsbegäran är avgiftsbelagd

Livsmedelsverket tar ut en avgift för företagens samrådsbegäran, med stöd av 2 kap. 2 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2021:8) om om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet. Avgiften består av en grundavgift på 4 500 kr och en timavgift på 900 kr.

Grundavgiften betalas i samband med att ansökan lämnas in och återbetalas inte. Debitering av den handläggningstid som följer sker per påbörjad kvart. Avgiften debiteras i efterhand när ärendet avslutas. I de fall sökanden drar tillbaka sin ansökan debiteras den handläggningstid som pågått dittills.

 

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. 
Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa